History

bar7

ประวัติสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ก่อตั้งสมาคมฯ
เริ่มก่อตั้งสมาคมกีฬาคนพิการ ครั้งแรกมาตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2526 โดยผู้เริ่มก่อตั้ง 3 คนคือ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บุญสม มาร์ติน นายธีระ รมยาคม และนายสันต์ชัย พูลสวัสดิ์ และได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายจากสันติบาล กรมตำรวจ โดยชื่อว่า สมาคมกีฬาคนพิการไทย และนายกสมาคมคนแรกคือ ศาสตราจารย์นายแพทย์บุญสม มาร์ติน เลขาธิการคือ รองอธิการบดี กรมพลศึกษา ในสมัยนั้น (นายปรีดา รอดโพธิ์ทอง) โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้สมาคมใช้ คำลงท้ายว่า แห่งประเทศ เมื่อปี พ.ศ. 2531

ความเป็นมา
สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย จัดตั้งตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2528 มีหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมให้คนพิการเล่นกีฬาเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพ ทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมของคนพิการให้ดีขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น สร้างความสามารถให้กับคนพิการทั้งในและนอกประเทศ เพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณของประเทศ และช่วยก่อให้เกิดการประสานความสามัคคี ระหว่างบุคคลในประเทศและระหว่างประเทศอีกด้วย
ปัจจุบันสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ เป็นองค์กรเดียวในประเทศไทยที่ทำหน้าที่ส่งเสริมการเล่นกีฬาของคนพิการ นับตั้งแต่การแข่งขัน ดูบอลสด กีฬาคนพิการแห่งชาติกีฬาอาเซียน พาราเกมส์ กีฬาเฟสปิกเกมส์ กีฬาชิงแชมป์โลกคนพิการ ทางสมาคมฯ มีความรับผิดชอบกีฬาทั้งหมด 17 ชนิดกีฬา เช่น ฟุตบอล 7 คน ( FOOTBALL )ว่ายน้ำ (SWIMMING) อื่น ๆ ในขณะที่สมาคมกีฬาคนปกติทั่วไปจะรับผิดชอบ 1 ชนิดกีฬาต่อสมาคม ได้รับการสนับสนุนเงินจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ปีละ 200,000.-บาท เท่ากับสมาคมอื่น ๆ เป็นเหตุให้มีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนส่งเสริมการเล่นกีฬาของคนพิการต่อไป (เช็คผลการแข่ง สกอร์ ผลบอล เมื่อคืน สดวันนี้)

วัตถุประสงค์สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ คือ ส่งเสริมสนับสนุนและเผยแพร่การกีฬาให้แก่คนพิการ
ส่งเสริมสนับสนุนมารยาท วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงาม
ส่งเสริมให้คนพิการมีความสามัคคี มีร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพพลานามัย
มีประพฤติชอบ มีน้ำใจเป็นนักกีฬาและเป็นพลเมืองดี
ส่งเสริมสนับสนุนให้คนพิการรู้จักใช้กีฬาเป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย
และพักผ่อนหย่อนใจในยามว่าง
ส่งเสริมความสัมพันธ์กับสหพันธ์ และสมาคมกีฬาคนพิการนานาชาติร่วมกับองค์กรอื่น ที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกัน
เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการภายในประเทศ
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาคนพิการไปแข่งขันต่างประเทศ
ทั้งนี้ไม่เกี่ยวกับการเมือง

รายนามนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อดีต – ปัจจุบัน

1. ศาสตราจารย์นายแพทย์บุญสม มาร์ติน อธิการบดีกรมพลศึกษา
นายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ 
เมื่อปี พ.ศ. 2526 – 2528
2. นายปรีดา รอดโพธิ์ทอง อธิการบดีกรมพลศึกษา
นายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ 
เมื่อปี พ.ศ. 2528 – 2536
3. นายสัมพันธ์ ทองสมัคร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ
เมื่อปี พ.ศ. 2536 – 2537
4. นายสมวงศ์ ศรีสมวงศ์ รองอธิการบดีกรมพลศึกษา
นายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ
เมื่อปี พ.ศ. 2537 – 2539
5. พลเอก ไพบูลย์ เอมพันธ์ ปลัดกระทรวงกลาโหม
นายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ
เมื่อปี พ.ศ. 2539 – 2544
6. พลโท พิศาล วัฒนวงษ์คีรี คณะกรรมการที่ปรึกษากองทัพบกและประธาน
สหพันธ์กีฬาคนพิการภาคพื้นอาเซียน
นายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ 
เมื่อปี พ.ศ. 2544 – 2546
7. พันเอก โอสถ ภาวิไล รองผู้อำนวยการกองวิเคราะห์และประเมินผล
สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทหารกลาโหม
นายกสมคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ
เมื่อปี พ.ศ. 2546 – 2552

มูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกประเทศไทย[แก้]
มูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2552[7] เพื่อเป็นองค์กรหลักของการกีฬาคนพิการ และการพลศึกษาเพื่อคนพิการ ตลอดจนเป็นผู้จัดเตรียมและส่งนักกีฬาคนพิการ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการระดับนานาชาติ รวมถึงดำเนินการจัดและควบคุม การแข่งขัน ดูบอลสด Youtube กีฬาคนพิการที่จัดขึ้นในประเทศไทย และยังเป็นผู้ประสานงานหรือเสนอความเห็น ต่อคณะกรรมการพาราลิมปิกสากล สหพันธ์กีฬาคนพิการระหว่างประเทศ หรือองค์กรอื่น เพื่อพัฒนาการของมูลนิธิ ทั้งนี้ยังมีหน้าที่ควบคุม การใช้อัตลักษณ์พาราลิมปิก ซึ่งประกอบด้วยสัญลักษณ์, ตราเครื่องหมาย, ธง และคติพจน์ โดยมีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 154 กรีฑาสถานแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร[8]

คณะกรรมการพาราลิมปิกประเทศไทย[9][แก้]
ที่ปรึกษา
ดร.ณัฐ อินทรปาน (กรรมการโอลิมปิกสากล ผู้แทนประเทศไทย)
ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ (ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)
พลเอก นายแพทย์ ชูศิลป์ คุณาไทย (ผู้อำนวยการ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก)
กนกพันธุ์ จุลเกษม (ผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย)
สมบัติ คุรุพันธ์ (ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)
จุตินันท์ ภิรมย์ภักดี (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สิงห์คอร์เปอเรชัน จำกัด) ประธานกรรมการ
พลเอก วิภาส ตันสุหัช – รองประธานกรรมการ
วันชัย สุระกุล (อดีตผู้อำนวยการ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล) รองประธานกรรมการ
กรรมการ
พิทักษ์ พลขันธ์
อำนวย กลิ่นอยู่
ชาญวิทย์ มุนิกานนท์
นพดล จิรบุญดิลก
สุรสิทธิ์ ทองจันทร์
อรรถฤทธิ์ ศฤงคไพบูลย์
รวินทร์ ชมพูนุชธานินทร์
ดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์
สมบัติ พิพัฒน์พงษ์
สุชาติ แจสุรภาพ (ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย อดีตนักกรีฑาทีมชาติไทย)
มาโนชญ์ มัชฌิมาวรรณ – เหรัญญิก
พลตรี โอสถ ภาวิไล (นายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ) เลขาธิการ
วิธสิทธิ์ ยังประดิษฐ – รองเลขาธิการ
กิตติพงษ์ โพธิมู – รองเลขาธิการ
การปรับโครงสร้าง[แก้]
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2555 สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2554 มีมติที่สำคัญให้ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการกีฬาคนพิการเสียใหม่ โดยกีฬาความพิการแขนขา อัมพาต และโปลิโอ ยังคงอยู่กับสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ ต่อไปตามเดิม ส่วนกีฬาคนตาบอด, กีฬาคนหูหนวก, กีฬาผู้พิการทางปัญญา และกีฬาผู้พิการทางสมอง จะมีการจัดตั้งสมาคมขึ้นใหม่อีก 4 แห่งเพื่อรับผิดชอบตามประเภทของความพิการ และให้ทั้งหมดอยู่ภายใต้การกำกับดูแล ของคณะกรรมการพาราลิมปิกประเทศไทย เช่นเดียวกับรูปแบบในต่างประเทศ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะกรรมการพาราลิมปิกสากล อีกทั้งเพื่อลดภาระของสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณ ในการปฏิบัติงานกีฬาคนพิการแต่ละชนิด ให้เท่าเทียมกันอีกด้วย[10]